...

Bluźnierstwo

Wszystko wolno, bluźnić też wolno!
Taka praktyka religijna jest bardzo wskazana dla rozwoju własnej duchowości!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.